Co robić z odpadami budowlanymi?

Co robić z odpadami budowlanymi?

Nowe inwestycje budowlane mogą wiązać się z tym, że po przeprowadzonych pracach budowlanych pozostanie materiał odpadowy, budowlany. W szczególności, gdy przeprowadziliśmy proces wyburzenia oraz rozbiórki starych nieruchomości lub fundamentów, wtedy zalegające hałdy gruzu mogą stanowić poważny problem. Jak się go pozbyć?

Co na temat odpadów pozostających na działce mówi prawo?

„Jeżeli posiadacz odpadów nie wywiązuje się z przestrzegania zapisów prawa, właściwy organ administracji nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. Nakaz wydawany jest w drodze decyzji z urzędu, w której określa się: termin usunięcia odpadów, rodzaj odpadów oraz sposób usunięcia odpadów (art. 26 ust.6 Ustawy o odpadach). Decyzję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Natomiast gdy zdarzenie miało miejsce na terenach zamkniętych (zdefiniowanych w art. 3 pkt 40 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) oraz na nieruchomościach, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, decyzję wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska. W przypadku gdy nieruchomość położona jest na obszarze dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do tego organu na którego obszarze położona jest większa część nieruchomości (art. 21 § 1, pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.: Rakoczy B., 2016).”

Prawo mówi wprost, że odpadów nie można składować w miejscach do tego nie przeznaczonych i powinniśmy usunąć je po zakończeniu prac remontowych, rozbiórkowych oraz wyburzeniowych.

Zmiany w postępowaniu z odpadami budowlanymi od 1 stycznia 2023 roku

Do ustawy o odpadach wprowadzony został nowy rozdział poświęcony odpadom: budowlanym i rozbiórkowym. Przewiduje on obowiązek odbierania odpadów budowlanych w formie segregowanej. Od tej zasady są jednak wyjątki. Przepisy te zaczną obowiązywać od stycznia 2023 r.

Jakie zmiany przyniesie nowa definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych?

Definicja zawarta w nowelizacji mówi, że przez odpady budowlane lub rozbiórkowe rozumie się odpady powstałe podczas robót budowlanych. Co rozumiemy przez pojęcie prac budowlanych? Pojęcie to należy rozumieć raczej w szerszy sposób, co oznaczałoby, że każda ingerencja w obiekt budowlany związana z wytwarzaniem odpadów byłaby rozumiana jako praca budowlana. Odpady budowlane to takie materiały, których wykonawcy pozbywają się z terenu budowy, które nie nadają się do dalszego wykorzystania. Jest to oczywiście gruz, który można wykorzystać na miejscu lub wywieźć na teren składowiska odpadów budowlanych. Można zatem powiedzieć, że nowa definicja odpadów rozbiórkowych i budowlanych przyniesie zmiany, ale nie będą one rewolucyjne. Choć wymienione rodzaje odpadów nie będą zaliczane do odpadów komunalnych, będą podlegały ewidencji o gospodarce odpadami BDO.

Co z tego wynika?

„Każdy podmiot, który uzyskuje decyzję administracyjną na prowadzenie robót budowlanych, rozbiórkowych, czy jakichkolwiek innych w ich szerokim znaczeniu, będzie musiał wykazać, w jaki sposób zagospodarował wytworzone odpady. W tej chwili jest to rzadka praktyka. Od 2023 r. będzie musiał pojawić się związek między wydawaniem decyzji na przeprowadzenie robót budowlanych z gospodarką odpadami w taki sposób, by odpady były poprawnie ewidencjonowane i trafiły w odpowiednie dla nich miejsca.”

Kruszarnia Simnat – przyjmowanie, składowanie i przetwarzanie odpadów budowlanych

Firma Simnat zajmuje się przyjmowaniem, składowaniem i przetwarzaniem odpadów budowlanych zgodnie z przepisami i rejestrem BDO. Zajmujemy się wywozem gruzu i wszelkich materiałów odpadowych z terenu inwestycji. Jeżeli chcesz sprawdzić klasyfikację odpadów budowlanych jakie przyjmujemy to zapraszamy do >RECYKLING BUDOWLANY<

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu >662 878 878<